Oromo Self-help Refugee Association (OSRA-Egypt)
Waldaya Wal-gargaarsa Baqattoota Oromoo Biyya Masrii

Click here to edit subtitle

Oduu fi Odeeffannoo /News

DHIIBBAA YEROO AMMAA BIYYOOTA AKKA LIBYA, YAMAN, FI AFRIKAA KIBBAATTI BAQATTOOTA OROMOO IRRAA GAHAA JIRU ILAALCHISEE IBSA WALDAYA BAQATTOOTA OROMOO BIYYA MASRII

Posted by [email protected]/[email protected] on April 25, 2015 at 2:45 PM

DHIIBBAA YEROO AMMAA BIYYOOTA AKKA LIBYA, YAMAN, FI AFRIKAA KIBBAATTI BAQATTOOTA OROMOO IRRAA GAHAA JIRU ILAALCHISEE IBSA WALDAYA BAQATTOOTA OROMOO BIYYA MASRII

 

Haalli baqataa Oromoo biyyoota hedduu keessatti mudataa gaafii hedduu kan uf keessaa qabu tahuu caalaa ! ,yaroo takkatti bifa wal fakkaataan geggeeffamaa jiraatuu biras dabree ,Libiyaa keessatti akka Hoolaa tarree galfamanii kanneen qalaman keessaa hedduun isaani ilmaan Oromoo tahuun ifa tahaa jira.

Asirratti waan yaadannu Galmee dhoksaa jiraattoota biyya alaa ( Diaspora ) irratti xiyyeeffachuun leenjii addaa miseensota basaasota Wayyaaneef waggaa waggaan kennamu sadarkaa inni gayee dha .Galmeen fuula 14 basaasota Wayyaanee biyya alaatti ramadamaniif akka addaatti qophaaye kuniif ,karoorri maqaa dhoksaan ( Hager Fikir ) bara 1995 wixiname irratti hojjatamuuf , bakka lamatti qoodamee ,Oromoo irratti yoo xiyyeeffatu ,inni duraa biyyoota ollaa jedhaman ( Suudaan Keeniyaa Jabuutii Soomaaliyaa ) keessa waliigaltee dhoksaan seenamee baqataa Oromoo adamsuu ( ukkaamsuu ,ajjeesuu ,bittinneessuu waliin dhayuu ) ,inni lammataa biyyoota ( Afrikaa , Arabaa fi Faranjii ) keessatti " Ganda qubsumaa irraa kaasee ,hamma bakka hujii fi manneen amantii ,bobbaa fi deebiin nama tokko tokkoo mormituu mootummaa Wayaanee jedhaman,deeggartoota dhaabbilee mormitootaa fi shakkamtoota hunda ,qabeenyi isaa dhuunfaa fi waloo ,yoo dandayame Laakooysi Hisaaba isaanii kan Baankii beekkamuu akka qabu , qajeelfama hujii fi dirqama basaasota biyya alaatti ramadamanii " tahee , Ministera dhimma alaa jalatti ( Damee Qorannaa fi Hordoffii jiraattota Biyya alaa " harkaa bahee UNHCR /Cairo fi qaamolee dhimmi ilaalu hundaa raabsameera.

Baqataan Oromoo karaa seeraan ( Visa ) dhufe tahee kan seeraa ala ( Dallaala) kaffalee Gammoojjii ( Sahraa ) tarkaanfatee lubbuun baraaree Masri gayuun ufii isaa fi maatii isaatiif ilmaan Oromooti waan guddaa tahuu martuu beeka ,tahullee garuu haala wal xaxaa dheefaa kana keessatti lubbuun meeqaa jiruun yookaan du'aan baka bahaniif gayuu dhabanii kan Sahraa keessatti gataman ,milikfamanii dallaalota Xawaariq fi Rashaayidaaf kan gurguraman , Kaleen keessaa guuramtee boolla takkatti kan gataman fi dabarfamanii Badwiif guguramanii umrii isaanii guutuu Hawsaa ,Sahraawiif utuu Gaala tiksan kan dhuman laakkoofsa isaanii rabbii malee namni beeku hin jiru .

Namni dhuunfaan tahee yookaan gareedhaan biyya tokkorraa tokkotti nama dabarsu ( Lootuun ) lubbuu ufiis tahee kan warreen geggeessuu irraa nama hin gaafatamne tahuu caalaa ,dhumiinsa fi dhabamiinsa namootaa kumaatamaan laakkaawamaniif sababii gudaa dha ,kana biras dabree sirna bittaa gurgurtaa ilmoo namaa adduniyaa irratti dhoowwame deebisee jiraachisuu caalaa ,daldala dhoksaa adduniyaa irratti dhoowwamee durummaa seeraa alatiin beekkamu fi eegamu ( Meeshaa lolaa ,Hadoochaa,Daldala namaa ) jedhamu keessaa ,maraa bakka takkatti kan qabu irra hamaa hujii gartuu ( Mafiyaa ) dhala namaa ti ,fakkeenya tokko naannoo Libiyaatti dhuma Amajii dabre akka raga fudhatuu dandeenya ,Dooniin nama 700 qabate daangaa Galaanaa Libiyaa irraa kaafamee hamma tokko eega deeme ,bishaan dhiibuu dadhabee Dooniin biraa itti ergamee nama hamma tokko Doonii lammataatti jijjiiruun murtaaye jedhame ,kun kan tahu garuu ,Doonii lamaan wal cinaa dhaabanii ilmoo namaa bobaa qabatanii dukkana halkaniin Doonii taanirraa taanitti darbuun ture ,baqattoonni hedduun Suuriyaa waan tahaniif dubartiif ilmaaniin addaan bahuun dhufee ,ilmoo darbanii haadha dhiisuun waan hin taaneef ,dhiirsa darbanii niitii dhiisuun waan hin taaneef Doonii dhaabaa ,warra keenya joollee teenya qabannee Doonii lammataa akka korru nuuf hayyamaa jennaan jarrii dallaalaa fudhatuu didanii ,ajajaa isaaniitti bilbilan ,gaafatamaan dallaalotaa deebiin kenne gabaabumatti dhufaa jirraa nuu obsaa dha ! dhufnaanis Doonii isaa irraa dhukaasa itti bane dirra Doonii guddoo akka uratee bishaan itti galu taasisuun utuu dhaabatee laaluu Dooniin nama 700 baattee Galaana jala lixxee awwaalamte ,haaluma wal fakkaataan dallaalonni Suudaan irraa gara Masrii nama fidan waan hojjatan keessaa fakkii tokko biraa haa fudhannuu ,baqataan Oromoo tokko utuu deemaanii jiran dhibamee ture ,haalli fayyaa isaa rakkisaa itti fakkaannaan dallaalichi gatee deemuu murteeffate ,buusee gatuuf taanaan firri isa dhibamee kan Konkolaataa irra ture gatee deemuu didee waliin na buusi jedhe ,asumatti isa dhibameef kan fayyaa qabus waliin gatee biraa deemee jarri lamaanuu dhuman ,Sahraan goysee reeffi jara lamaanii akka wal bira ciisutti marsaa lammataa dallaalichummaan kun baqataa Oromoo fidee karaa sana dhufee seenaa kana ilmaan Oromoof odeesse " kuni dhibamee du'uu isaa sodaadheen buuse ! inni kunimmoo waliin na buusi waliin du'a malee dhiisee biraa hin deemu " jedhee kunoo waliin dhuman jedhe … Oromoota biraa karaa sana dhufaniif odeesse .

Fuulli biraa dhoksaa lootee galtuu ( dallaalotaa ) gurmuu waloo ,caasaa odeeffannoo fi gabaasaa fi gargaarsaa biyyoota keessa qaxxaamuran hedduu keessaa qabaachuu isaaniiti ,kana malee qaama mootummaa keessatti sadarkaa garaa garaa olii fi gadii keessaai gaafatama qabaatanii kan beekkamantu waliin hojjata ,Ministeera Hujii fi hojjattootaa Wayyaanee jalatti kan gurmaayan dhaabbileen dhibbaan lakkaayaman hayyama maqaa fudhatanii ,( hujiif hojjataa walitti fiduu ) jechuun gabaa bittaa gurgurtaa ilma namaa biyyoota Arabaa keessatti akkaan yoo beekkaman,lubbuu sababii kanaan bade ,qaamaa hirina fi kanneen dhabamaniif gaafatam hin fudhanne ,kun kan mul,atu tahee kanneen Finfinnema keessaa dhoksaan Cotiinaraan akka loonii ilmoo namaa funaananii Jabuutii geessan Keellota kamittuu fattashamanii qabamuu dhabuuf caasaa malaanmaltootaa cimaa keessa dabruuf nama qabu ,dubartiin lammii Oromoo tahaniif kanneen saba biraa bifa kanaan guguramanii guyyaa irraa Saudii Arabiyaa ,Bahreeyn ,Imaaraat Lubnaan ,Yaman ,Suudaan keessatti lubbuun isaanii badu ,kan miilaan baafatanii Turkiyaa seenuuf utuu deeman harka loltoota Kurdii galanii waggoota dheeraa gabrummaan jiraatan ,Gaara Anadool keessatti utuu Re,ee tiksan dullooman laakkoofsa kana jechuun nama dhiba ,haaluma wal fakkaataan gabaan hanna daa,immanii fi gurgurtaa joollee adduniyaa keessaa yaroo ammaa biyya keenya keessatti gabbatee jiraachuu caalaa ,sii guddifna jechuun funaanamanii gatii Doolaaraan bitamanii utuu abbaa haati argan kanneen biyyaa baafaman gabaan Daaimmanii Itoophiyaa keessatti argama

Haala akkanaa keessatti gabaan dallaalotaa yoo gabbattu, galii Doolaaraan funaanamu keessatti qooda guddaa argachuun Ajajoonni Humna Waraanaa ,Wayyaaneef Shabiyaa fi Suudaanii dallaalotaan waliin qindeeffatanii hojjatuu fi dabarsuu odeeffannoo gayaa akka qabu ,Dhaabbanni Tokkummaa Awroophaa odeffannoo nageenyaa isaa keessatti deddeebisee gabaasee jira ,biras dabree Generaalonni biyyoota kanaa ( Wayyaaneef Shaabiyaa ) daldala meeshaa lolaa keessatti bara 1994 irraa kaasee humnoota Somaaliyaa keessaa wal hookkaraniif warra dhiheessu tahuu caalaa akka ragaa meeshaan lolaa Generaal Aidiid gaafatee Doolootti ergameef akka jirutti tahee ,Generaalli Wayyaanee meeshaa lolaa geesseef garuu meeshaa biraa dhoksaa USD 250,000 akka itti gugure himama ,haalli kun gara Wayyaanee yoo tahu kan Shaabiyaa immoo Xayyaarrii addaa Afrikaa Kibbaa keessaan itti kireeffamee buufata Xayyaaraa ( Bald Dooglee ) meeshaan lolaa Shaabiyaa akka guute himamaa ture ,bara 2006 hamma bara 2009 haalaa Somaaliyaa keessa turetti daldaltoota Somaalee naannoo Balad Weeyn irraa hamma Kismaayoo Zoonii lolaa jedhamu keessa daldalan waliigaltee dhksaa Generaal Wayyanee tokko waliin taasisan galiin isaa kaffalamaa ture baatiin USD 200,000 caalaa Shiftoota Somaalee keessaa wal haleelaniif Rookeetota addaa waraana Libiyaaf bitame karaa Generaala kanaa dabrfamee yoo gurguramu Vidoon dhoksaa kaafamuu caalaa ,Somaaliyaan naannoo gabaan meeshaa lolaa itti gurguramuun beekkamu keessaa 3fo jedhamte .

Haalli Ruwaandaa ,Burundii fi Koongoo tasgabbaayuu boodaan fuulleen Generaalota Wayyaanee Kibba Suudaan tahuu caalaa,shiftaa human mootummaan hojjatu waan tahaniif daldala meeshaa lolaa fi namaa Sahraa keessaallee akka harka hin dhabne beekkamaa dha .Xiinxalla haala naannoo EPRDF bara 2010 facaase keessa" Kololneel Gadaafiin nagaa keenyaaf hin tolu , Tokkummaa Afrikaa gara Libiyaa jijjiiruuf tattaaffii godhaa jira ,Warraaksi Masriis akkasuma ! Mootummaaleen Arabaa nagaa keenyaaf hin tolle hundinuu kufuun nu fayyada "jedhameera ,Suudaan irra dhaabbatanii Sahraa toohatuu waliin yakka amantaa kamuu keessa hin jirre raawwachaa,Kiristaana biyya 11 Liibiyaa keessa jiru Philippine irraa hamma Ghana utuu nagaan jiraatu ,dhaamsa addaa ( Orthodox Masrii fi Itoophiyaa ) dabarsuun fuula agentootaa isa dheeraa dha .Akkuma agendaa Wayyaanee keessatti kaayame" jiraattota Ithoophiyaa biyya alaa amansiisuu ufitti harkisuu ,biyyatti deebisuu lafa itti hiruu ,yoo hin taane diiguu dha " haala akkanaa keessatti bara 2008 irraa kaasee warreen sobamanii biyyatti deebifamanii suuta suutaan hawaasa keessatti jibbamanii qacaranii akka kufan taasifaman tokko lama miti,Ergoon OPDO waggaa waggaan America Canada Australia fi Baha Jidduu hamma barbaachisu hin hojjanne jedhameera ,Jilli Abbaa Duulaa Minisootaa ture ,nama 71 qabatee Cairo ture maal gaafate ? waan beeknu hin qabnu ,finqila fi dinnaa Diaspora keessatti Media Oromoo ukkaamsuun murteessaa dha ,jiraataan Oromoo biyyaa alaa baatiitti fira ufii Finfinnee qubatuuf kan ergu Birrii Miliyoona 540 akka tahe himanii ,kun kan Wayyaaneen beeke yoo tahu kan isaan hin beekne hoo? Kana dhaabuuf karaan Oromoon deemu alattiin bahu kan dallaalotaa utuun hafne qabamuu cufamuu qaba ,duulli ilmaan Oromoo guysuu kanarratti xiyyeeffata .

Humni gaadduu Wayyaanee kan Khaartuum waliin qindeeffatee ilmaan Oromoo irra waan geessaa ture fi geessaa jiru baqataa Oromoof himuun waan haaraya miti ,kan walii himuun barbaachisu garuu ,duulli Saudii Arabiyaa ,Yaman Keeniyaa Sudaan Somaaliyaa,Jabuutii fi Kibba Afrikaa baqataa Oromoo duubaan ,Oromoo biyya alaatti jiraatu fi qabsoo Oromoo irratti xiyyeeffate,tarkaanfii haaraya Gaadisa Oromoon hara itti galfatu ( Masr ) akka nu harkaa hin mufachiifnee dha .

Mootummaan Masrii waligaltee baqattummaa bara 1951 fi 1969 kan mallatteesse yoo tahes ,akka mootummaa waan irraa uf qusate qaba ,sun akka jirutti tahee haalli dhiibbaa ilmaan Oromoo irratti biyya keessatti godhamu baqataa Oromoo heddumminaan dabaluu waliin ,kan biyyoota olla fi Arabiyaa keessaa dhiibbaan baafames ,dhangala,ee heddumminaa dabaluu caalaa , haala biyya keenyaa qabatamaa ,fi haala yaroo calaqqisuun Oromoo Keez haarayoomsuu dandayuu qaba,Keeziin Oromoo haala sanyii duguuggaa fi biyyarraa godaansisaa tahee utuu beekkamu ,Keezii jedhamee waan maqaan qofti addaan gorii dhimmi isaa hedduu wal fakkaatu barreessanii baqataa Oromootii kennuun gatii fi amantii isa dhabsiisuu bira dabree hiree fudhatama isaa dhiphisaa beekuun murteessaa dha ,akkasuma umriin dhugaa fuularraa utuu mul,atuu umrii sobaa himatuu fi haala hidhaa hedduu wal fakkaataa ,bakkaaf baraan tokkooo himatuun ,VOT taana jedhanii karaa hin deemin fi rakkoo keessa hin bahin himuunn himannaa baqataa Oromoo shakkiif akka saaxilu beekuun murteessaa dha .

Bara 2o14 jalqaba irraa kaasee rakkoo diingdee fi ,gargaartonni hedduun baqataa Suuriyaa irratti xiyyeeffatan jechuun UNHCR gargaarsa baqataa Oromoo kennu dhaabuun ,kaan hirisee kaaniin deemaa hojjadhaa jechuun baqataa Oromoo rakkoo jireenyaa cimaaf akka saaxilu ,sababii rakkoo kanaan gabaan dallaalotaa biraa dhalatuu fi baqataan kuun gara Libiyaa kuunis Galaanatti baduu akka eegalu fi dhumti suukaneessaan akka as deemu wal gayii hedduu irratti gafatamtoota UNHCR hubachiisuu caala ,kan dallaala Galaanaa fi Libiyaa irraa hafes ,dallaalota sobaa Magaalaa keessaaf akka saaxilaman fi miidhamni qaamaa fi saalaa hedduun akka dhalatuun malu deddeebifnee hubachiifnee jirra

Baqataan karaa Galaanaa deeme hedduun qabamee Alexandariyaatti hidhaa jiraachuun ,kan karaa Libiyaa deeme hedduun Billwaan qalamuun ,kan karaa Aswaan dhufaa jiran biraa qabamanii harka mootummaa jiraachuun haala gaddisiisaa baqataa Oromoo baatii kana keessa mudatee dha ,harka mootummaa galanii gaafatamuu keessa waa hedduutu jiraa biras dabarree ,haalli baqataa Oromoo eessaa dhuftan ? eessa deemtu ? eenyutu isin geggeessa jedhu gaafii deebisaa malee hin dabarre tahuu beekuun barbaachisaa dha ,baqachuun rakkoo keenya yoo tahellee ,baqannee dhufnee bakka fi biyya jirru keessatti mormachuu qabna malee ,seera biyya keessa jiruu tarkaanfannee deemuu fi deemsisuun gaafii seeraaf nama saaxiluu caalaa ,ilaalcha dhimma Oromoo fi gaafii baqataa Oromoo rakkinna cimaa keessa galchaa beekuutu barbaachisa .

Dhumarratti haalli baqataa Oromoo biyya hedduu walumaagalatti yaachisaa tahuun dhugaa dha ,gaafiin jiru garuu duula haala wal fakkaataan suukaneessaaf sodachisaan Kibba Afrikaa irraa hamma Libiyaa nutti baname bakka jirru hundaan attamitti walii birmannaa ufii birmannaa dha? ,haala nuti rifannaa keessa jirru kana keessa sochiin Embaasilee Itoophiyaa Kibba Afrikaa ,Yamanii Khaartuum ,fi Tripolii keessatti garee Embasiin Suudaan keessaan qindeessu ( baqataa biyyatti deebisuu ) dhiibbaa jedhutu duubaan jira ,kun yoo tahe fedhiin ,yoo didame haala baqataa dirqu uumuun akka tahu muuxannoo Wayyaanee dheeraa Yaman keessatti bara 2005 ,baqataa 400 Keeniyaa keessatti bara 2006 baqataa 600 ,duula Saudii dhuma bara 2013 waliigala nama 161,000 mootummaa Saudiif harka kennanii biyyatti darbisiisanii jiru

Muuxannoon kun Masritti akka hujii irra ooluuf qilleensi soda Kaayroo keessa gadi dhiifamu cimaa dha ,karaa meeshaa sab-qunnamtiin ololli fi sodaan wal fakkaataan fira fi lammii Oromootti ergamee, bilbilli baqataa Oromoo hedduuf biyyarraa dhufu naasuu fi soda firaa caalaa ,yaamicha " Koottaa galaa ! maalif biyya namaatti dhumtu ? " kan jedhuu dha ! kun yoo galaaf afeeramu kan guyyaarraa dhufu immoo Koominitii guute ,kan dallaalli fidee Afrikaanootti darbu fi ,kan karra UNHCR duratti gatamus akkasuma ,yaroo rakkisaa akkanaatti agareef tokkummaan murteessaa dha ,waan taheef Galaanatti deemuun nutti hafuu fi Sahraa Libiyaa fi Siinaatti dhumuun nutti hafuu qaba ,wal gorfannee walii dhageenyee baqattummaa keenyaaf bakka kenninee abbaa dhimma keenyaa UNHCR dubbisuun ,iyyinee iyya dabarsuun murteessaa dha ……itti fufa .


Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

1026 Comments

Reply MariSmirpa
11:57 PM on January 14, 2017 
Привет, у кого есть опыт обращения к онлайн психологам, как это вообще?

url=http://psikholog.online says...
[img]http://s018.radikal.ru/i514/1603/33/84bf05d21834.jpg
/url says...
http://psiholog4you.ru

[url=http://psihologvsem.ru]семейный психолог онлайн

url=http://psiholog4you.ru says...
задать вопрос детскому психологу


социофобия причины
психотерапевт консультация
муж не хочет жену советы психолога
Reply Mirpdrox
10:34 PM on January 16, 2017 
Какое огромное разнообразие абразивов оказывается:
url=http://shotblasting.ru/produkciya/stalnaya-litaya-drob-vera says...
дробь стальная литая дсл
, дополнительно можно почитать это
url=http://www.shotblasting.ru/products/rublennaya-provoloka-fil
gra-specialnyh-vidov.html says...

Рубленая проволока из меди, алюминия, нержавеющей стали
- возможно нужно вам.
А вот что я еще нашел на эту тему - «
url=http://zettastd.com/decor/drob-tvorit-chudesa/ says...
Дробь творит чудеса
», оказываеться это является уникальным абразивом
url=http://steklosharik.ru/ says...
стеклянная дробь
.
А вот еще где может применяться образив - «
url=http://mirprom.ru/public/frezerno-tokarnyy-obrabatyvayushchi
y-centr-s-vysokoskorostnym-stolom-nes-800-athletic-mt.html says...

Фрезерно-токарный обрабатывающий центр с высокоскоростным столом НЕС 800 Athletic MT
», а вот просто интересная статья -
url=http://portalexpert.ru/atic/xozyainu-na-zametku/obshhee-opis
anie-stroitelstva-zagorodnogo-doma.htm says...

общее описание строительства загородного дома - portalexpert.ru - добровольное сообщество строителей-экспертов
.
Reply Annasmir
10:58 PM on January 17, 2017 
Сервис помогает легко и просто спланировать путешествие:
забронировать по специальным ценам номер в одном из 900 000 отелей по всему миру,
купить авиабилет одной из 800 авиакомпаний и билет на поезд по России и СНГ от РЖД.
Клиенты также могут приобрести туристический пакет, который включает
перелёт + отель и сэкономить до 30% по сравнению с их покупкой по отдельности.
Пользователям, которые приобрели авиабилеты, по выгодным ценам предлагается аренда авто.
https://goo.gl/3HYFu1
Reply JefferyActix
5:01 PM on January 27, 2017 
Предлагаю вашему вниманию
b says...
[url=https://goo.gl/wLtL1X]бесплатный сервис продвижения
/b says...
товаров и услуг в социальной сети Вконтакте.

[b][i]Что может сервис обмена?
/b says...
[u]Увеличить количество лайков на любую запись;
Увеличить количество подписчиков паблика или группы;
Увеличить количество друзей;
Накрутить опросы;
Увеличить количество нужных комментариев;
Увеличить количество репостов любого поста.


b says...
[url=https://goo.gl/wLtL1X]Бесплатная раскрутка Вконтакте
/b says...
Сервис полностью бесплатен и безопасен, работает на официальном API социальной сети Вконтакте. Никаких логинов и паролей указывать от своей страницы не нужно.

Рефка на сайт: [url=https://goo.gl/wLtL1X]https://goo.gl/wLtL1X
.
Не рефка сайта:
url=https://goo.gl/8XEk4R says...
https://goo.gl/8XEk4R
.
Reply Roombikpa
3:40 PM on January 31, 2017 
IRobot Roomba 980 is the revolutionary product from iRobot, and very nice to meet so many modern technologies this robot vacuum cleaner. "This is our most perfect robot, since the company released the first vacuum cleaner Roomba," said Colin angle, one of the founders of iRobot, the CEO of the company, at a press conference in New York. "It's still round, still a great cleaner, but this is a completely new robot."

Terms of the equipment various sensors, robots vacuum cleaner iRobot was a little behind some of the competitors, with the advent in recent years on the market vacuum cleaners with mapping the environment and navigation. the navigation features and mapping of the environment. We are not saying that iRobot behind, because the company stays almost 70 percent of the world market of robotic vacuum cleaners, but this someone can think about when Roomba zigzags moves around the room, in comparison with other vacuum cleaners, moving neat straight lines that Roomba was not able to. To make sure that it will never happen, iRobot answers the call. They worked on this technology over the past years and now to evaluate results. The app Android or iPhone allows to set a schedule cleaning customize the functions of cleaning and other settings without touching your robot.

Crash test under non-standard conditions can view on the direct link on YouTube: http://u.to/8IKkDw

URL=http://u.to/VIKkDw says...
[IMG]http://i12.pixs.ru/storage/1/3/5/fit650x800_8676757_2477313
5.jpg
[/URL]
Reply Williedig
3:36 AM on February 8, 2017 
Alex Price, Your Real Estate Agent in Toronto. Homes and condos for Sale
url=http://aprice.ca/ says...
Show more!
Reply Robertopah
6:12 PM on February 8, 2017 
Здравствуте

Вот сайт где можно присмотреть себе хорошую рабочию программку, тысячи программ длЯ пк, игр длЯ пк, все это вам будет доступно на сайте


http://dirrip.com/ - софт длЯ windows vista скачать бесплатно
Reply Aleximodfeme
11:05 PM on February 11, 2017 
San Francisco Riverside San Antonio Sacramento Stockton Seattle St. LouisTo Devon family, I am very sorry for your loss... To Erich,Ira, my thoughts and prayers have been with you everyday... He loved and cherished the three of you!

January 3, 2017
Portland

url=https://www.youtube.com/watch?v=ZY-r-A58Er4 says...
Kristopher,Isiah,Carlton,Rodger,Omar,Marty,Orville,Charley,Johni
e,Vern,Johnathan,Felipe,Donnie,Alejandro,Jarrett,Emerson,Elton,El
liot,Tomas,Alvaro,

Your friends Pat,Gerry,Jerald,Irving,Brock,Jess,Josh,Mohammad,Sydney,Garrett,H
iram,Dion,Burton,Stephan,Joey,Ulysses,Buford,Rocco,Randolph,Kirby
,Leland,Lucas,Odell,Orville,Duncan,Caleb,Shannon,Felipe,Ward,Garl
and,Orlando,Carmen,Dirk,Carlton,Randolph,Emanuel,Sylvester,Hersch
el,Pete,Blair,Jerald,Frankie,Marlon,Heath,Harlan,Chase,Coy,Gus,Er
in,Horace,Robbie,Marcel,Clark,Robby,Sanford,Devon,Grover,Jarrod,A
lphonso,Sheldon,Derick,Roman,Reuben,Branden,Pete,Domingo,Cameron,
Isaiah,.
Reply VadymNus
11:23 AM on February 18, 2017 
url=https://auto-brand.com.ua/ says...
https://auto-brand.com.ua/
Reply DennisGep
2:03 AM on February 20, 2017 
Zhheherhrh eg egemtr hrggwe wes egemtrghdfbsgd rwtwrqw
Reply Williamkindy
9:33 AM on March 1, 2017 
select website
url=https://headachedoctor.net/ says...
click here
Reply DanielCen
11:01 AM on March 1, 2017 
good web site
url=https://healthandage.com/ says...
learn more here
Reply Davidkam
9:10 PM on March 2, 2017 
All Toronto condo projects are here: http://www.condoprojects.ca/
Reply Robertopah
7:24 AM on March 6, 2017 
img says...
https://im3-tub-ru.yandex.net/i?id=a550aaf4b43cc85ece66dabfb48ff
7ae-l&n=13


Çäðàâñòâóéòå!
Õî÷ó ïîêàçàòü äîâîëüíî íåîáû÷íûé ñïîñîá ïîëó÷åíèå äîõîäà ïðîñòî óñòàíîâèâ áåçîïàñíîå ðàñøèðåíèå íà ñâîåì áðàóçåðå

Ïîëó÷àéòå ïàññèâíûé äîõîä çàðàáàòûâàÿ äåíåæíûå ñðåäñòâà íà ñâîåì áðàóçåðå.
Äîñòàòî÷íî óñòàíîâèòü ðàñøèðåíèå êîòîðîå àáñîëþòíî íå áóäåò âàì ìåøàòü.
Ïðîñòî ïîëüçóéòåñü èíòåðíåòîì ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ, à SurfEarner áóäåò çà ýòî íà÷èñëÿòü åæåäíåâíî äåíüãè. Êîíå÷íî ñóììû ìàëåíüêèå , íî ñ ðîñòîì ðåéòèíãà ïàññèâíûé çàðàáîòîê áóäåò äîñòàòî÷íî áûñòðî óâåëè÷èâàòüñÿ.
Íî ãëàâíîå ýòè äåíüãè íà÷èñëÿþòñÿ áåç âàøåãî ó÷àñòèÿ. Åñëè âàì èíòåðåñíî óçíàòü î òàêîì äîâîëüíî ïðèâëåêàòåëüíîì âèäå çàðàáàòûâàíèå äåíåã òî ïîñåòèòå ñàéò http://surfearner.me/158596 , ãäå ïîëó÷èòå áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ.
Reply Xrumerdv
6:28 PM on March 12, 2017 
Прогон вашего сайта лицензионным Xrumer
Дешевле только даром https://goo.gl/vrx4SW - всего 5 за 1400 открытых ссылок
Reply DennisRah
8:21 PM on March 13, 2017 
RC-Ðåàãåíòû 1ê70. Update! Newest Research Chemicals 2017 in stock!

Hi,

We wanna notify that our company DPS PHARMA Ltd is having a new stock of RC products such as:
SGT-78, O-2050, 5F-CUMYL-4CN-PINACA, 5F-CYPPICA, a-PPV (a-PhenylpPyroValerone very popular and
strongest analog of a-PVP), ADBFC, ADB-C, AB-C, O-774,
SGT-263, JWH-424, Methyone, 4-MEC, a-PVP (Alfa), MDPV, PV8, a-PVT, bk-MDMA, R-MDMA, Pentedrone,
LD-25, 25I-Nbome, MXE, Ethylone, 4-CMC, 3-CMC, AB-Fubinaca, AB-Pinaca, MAB-Chminaca, SGT-10,
SGT-12, SGT-13, SGT-139, SGT-142, SGT-147, SGT-45, SGT-41, SGT-23, SGT-68, SGT-237, SGT-67, SGT-55.

All products are available directly from our laboratory in China southern area. We can supply
toward any country worldwide (except US and UK) by safest and fast shipping ways as well.

DPS Pharma Co., Ltd|Drugs Power Store

E-mail: [email protected]com
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Jabber: [email protected]
Skype: drugspowerstore
VIPole: drugspowerstore
Telegram: drugspowerstore
ICQ: 644359233

Website: https://www.drugspowerstore.com
Reply PaulaJiz
2:01 PM on March 14, 2017 
We are glad to see you in our midst Love sex then you here add some color to your life. We have the hottest girls on the Internet, and the most beautiful men that are waiting for you , come to us
url=http://erikaparty.top/?u=4cl82kk&o=8t4kazw&t= says...
Join our huge family...


erikaparty.top/?u=4cl82kk&o=8t4kazw&t=

url=http://erikaparty.top/?u=4cl82kk&o=8t4kazw&t= says...
[img]http://img-host.org.ua/thumbs/582c39a8cc96b.jpg
[/url]
Reply Jessesnam
12:21 AM on March 19, 2017 
Revolutional update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil":
captcha breaking of Google, Facebook, VKontakte, Yandex, Solve Media,
and more than 8400 another categories of captcha,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 2.0 with all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

Interested? Just Google for "XRumer 16 + XEvil 2.0", or you can find intro movie in YouTube: "XEvil: new OCR - captcha solver"
Good luck ;)
Reply ThomasAei
11:19 AM on March 22, 2017 
Sexual health basics, everything you need to know to have a healthy sex life.

url=https://sexualhealthmens.wordpress.com says...
[img]http://careprostforwomen.ru/pictures/sexual-health-mens.jpg
/url says...
[url=https://sexualhealthmens.wordpress.com][b]Sexual Health Mens
[/url]
Reply MarcusBum
3:32 PM on March 22, 2017 
url=https://freemags.cc/category/sport/ring-combat says...
wrestling magazines
- top womens magazines, rv magazines free.