Oromo Self-help Refugee Association (OSRA-Egypt)
Waldaya Wal-gargaarsa Baqattoota Oromoo Biyya Masrii

Click here to edit subtitle

The Oromo Sons/Daughters Refugee Association (OSRA-Egypt)

KAAYYOO WALDAYICHAA

Kaayyoon Waldaya kanaa baqattootaa fi ilmaan Oromoo biyya Masrii keessa jiraatan ija tokkoon tajaajiluudha. Ilmaan Oromoo biyya Ormaatti dhalatanii fi carraa argatanii seenaa fi aadaa biyyaa fi lammii isaani barachuuf carraa hin argatiniif barumsa seenaa fi Afaan Oromoo akkasuma qophiilee agarsiisa aadaa qopheessuudhaan ilmaqan Oromoo barsiisuu fi bashannansiisuudha. Kanatti dabalees, barumsa afaan Arabaatii fi afaan Ingiliffaa barsiisuun akka baqattoonni Oromoo jiruu fi jireenya isaanii ittiin fooyyeffatan gochuu irra dabree qajeelfama adda addaa miseensota haarawaaf kennuudhaan akka isaan aadaa biyyattiin walbaran simachuunis kaayyoo waldaya kanaati. Haala naannoo fi biyya keenya Oromiyaa keessatti deemaa jirus miidhaa mootummaan Ioophiyaa lammii Oromoo irraan gahaa jiru qaamolee mirga dhala namaatiif dhaabatan adda addaatii fi waajjira UNHCRiitiif yeroo yeroon gabaasa kennunis kaayyoo waldaya kanaa keessaa isa hangafaati. Haala yeroo dhiyoo asitti bal'inaan baqattoota Oromoo humnaan gara dabarsuun gara naanoo Siinaa geessanii maallaqa guddaa itti qabatanii fi yoo kan hin kaffallee taate meeshaa qaama namaa keessaa baafachuun lubbuu ilmaan oromoo gaaga'aa jiranis qaamolee adda addaatti beeksisuun tattaaffii damdamachiisuu godhuunis kaayyoo waldaya kanaati. 

Walumaa galatti Waldayni Oromo Biyya Masii Mirgaa Baqattoota Oromootiif falmuuf kan dhaabbateefi tajaajila gosa adda addaa kennuuf kan ijaarame ta'uu ilmaan Oromoo Biyya keessa fi Biyya alaa jiran hubachiisaa rakkoo ilmaan Oromoo irra gahaa jiru qaamolee dhimmi ilaalutti hubachiisuu irratti akka nu waliin dhaabbattan waamicha isinii goona.

Waldaya Oromoo Biyya Masrii.