Oromo Self-help Refugee Association (OSRA-Egypt)
Waldaya Wal-gargaarsa Baqattoota Oromoo Biyya Masrii

Click here to edit subtitle

Name of the Association: Oromo Sons Refugee Association (OSRA – Egypt)

Registration Number: 7832/2010

Established by Oromo Refugees Activists: Since 2004

Office Address: 11 Mohamed Mubarak Street, Off Hassenein Dusuki Street, Hadayik el Maadi, Cairo-Egypt 

Nearest Metro Station: Hadayik el Maadi Metro Station

Chairperson: Jeylan Kassim Hisu, Tel: 01142431199

E-mail: [email protected] / [email protected]

Website: www.osra-egypt.webs.com

Post Office Box: 553, Postal Code 11728, Cairo - Egypt


Mission Statement:

The Oromo Sons Refugee Association (OSRA) is a registered refugee association under the Egyptian Ministry of Social affairs with the Registration Number 7832/2010. It is a non-profit refugee association which works with UNHCR and all refugee affiliated partners of the UNHCR office in Cairo to advocate for the rights of refugees and asylum seekers in the host country Egypt with special focus to the Oromo refugees and asylum seekers in this country as our name indicates. As an independent and recognized CBO we work on developing smooth working relationship with all refugee communities, refugee affiliated NGOs, Governmental organizations, and other humanitarian organizaions in Egypt representing members of the community.

Among the services OSRA provides as a refugee association are:

· OSRA aims to serve refugees and asylum seekers in Egypt without any discrimination on the basis of gender, race, origins, nationality, ethnicity, religion, etc.

· Promote the rights of refugees as stated in refugee conventions with UNHCR and refugee affiliated NGOs and giving awareness to members of OSRA about the rules and regulations set by Egyptian government to protect refugees.

· Supporting and advocating for vulnerable members of the community like: single mothers, unaccompanied woman at risk, unaccompanied children and youth minors, single men without job and income, elderly members of our community and big families among others.

· Family tracing in cooperation with Oromo refugee communities in neighboring countries to reunite separated families and relatives.   

· Providing English and Arabic language courses to assist members of OSRA to cope with their life situations in Egypt.

· Receiving newly arrived Oromo Asylum Seekers and giving them information about registration procedures under the UNHCR office in Cairo.

· Explaining to new comers the importance of getting legal advice to prepare their refugee claim and declarations in order to avoid unnecessary exploitation by informal case writers.

· Providing information to newly arrived Oromo people regarding the service available for refugees and asylum seekers in Cairo.

· Accompanying refugees and asylum seekers to service providing organizations.

· Representing OSRA members in front of all refugee service providers in this country governmental and non-governmental organizations and diplomatic missions in Egypt to advocate for members of the OSRA on their behalf.Seensa

Akkuma beekkamu lakkoofsi ummata Itiyoophiyaa yeroo ammaa tana Miliyoona 80- ol akka tahu ragaaleen jiran nimirkaneessan, kana keessaa Milyoonni 45 ol kanta’u ummata oromooti, haata’u malee bara mootummaa Minilik irraa eegalee ummanni oromoo hacuuccaa sirna gittaa mootummoota Amaaraa jalatti kufuudhaan, roorroon adda addaa irra gahaa ture ,ammallee roorroon hammana hindhamne ,mootummaa Wayyaaneetiin irra gahaa jira. kanaaf jecha ummanni oromoo lakkoofsi isaa hangana hin je’amne lubbuu isaanii baraaruudhaaf jecha biyya isaanii tan akkaan jaalatan dhiisanii biyyoota olla kan akka;-Somalia, Jibuutii, Su’uudii, Yeman, Keeniyaa fi gara biyya Masriitti baqataa turan,ammallee baqataa jiran.

Waldayni Oromoo Biyya Masrii yoom dhaabbate/ ijaarame?

Waldayni Oromoo Biyya Msrii akka sadarkaa waldayaatti guddatee tarree waldayoota biyyoota adda addaa kan mootummaa biyya Masrii jalatti galmaa’an keessaa isa tokkoo fi beekkamaa ta’e kuni ka’uumsi isaa akka waldayaatti osoo hinta’in akka Afooshaatti namoota muraasaani kan inni jalaqabe. Yeroon akka Afooshaatti jalaqabes Gurraandhala.2004 keessa ture.

Kaayyoon inni Jal-qabaa

Yeroo jalqabaa kaayyoon jaarmayni kun ijaarameef guyyaa itti Oromoonni walgahanii yaada isaanii waljirjjiiran jedhameeti. Torbaan lama lamatti baqattoonni Oromoo kan Kaayroo keessa jiraatan walgahuudhaan Afaan Oromootiin haasawanii, taphatanii akka itti gamadaniif (bashananiif) ture.

Teessoo jalqabaa wal’ga’anii haasawanii, taphatanii bashanananii erga geggeessan booda tessoo lammaffaa irratti namoota muraasa waan dabalataniif yaadonni haarawni burquu jal-qaban.

Afooshaa(jaarmaya) kana yeroo jalqabaatiif eenyuuttu jalqabe?

Yaanni Afooshaa dhaabuu(hundeessuu)kuni kan burqe baqattoota Oromoo muraasa hawwii Afaan Oromoo guddisuu qabaniin ture. Sabboontotni armaan gaditti ibsaman kunneen jalqabaa fi hundeeffama waldaya oromoo ar’a sadarkaa ar’aa gaheef bu’uura guddaa kaayanii turan. Isaanis;-

Abdusalaam Usmaan (Yeroo ammaa USA kanjiraatu)

Jafar Sa’iid (yeroo ammaa kan Australia Jiraatu)

Bushraa Abdurahmaan (Yeroo amma Australia kan jiraatu)

Abdusamad Sheekaa (Yeroo amma Australia kan jiraatu)

Jamaal Abdusattaar (Yeroo amma Kanadaa kan jiraatu).

Afooshaan kun essatti jalqabame?

Yeroo duraatiif Afooshaan kun kan jalqabame mana sabboonaa Oromoo Abdusalaam Usmaanitti ture. Yeroo muraasaaf teessoon Afooshaa kanaa manuma isaatti ergaa taa’amaa turte booda sodaa yeroo san ture irraa kan ka’e yaada miseensonni tokko tokko dhiyeessan xiyeefannaa keessa galchuudhaan, akka mana miseensota hafaniittis marsaadhaan taa’amuu aka qabu murteeffame. Sana booda marsaadhan iddoo adda addaatti yeroo dheeraaf taa’amaa ture.

Sababni inni guddaan akkana godhameef sodaa warra nagaya eeysiftoota Masrii(Egypt securities)irraa qabanii fi heerri biyya Masriillee hayymaan ala namni kamiyyuu akka walgahuu hin danddeenye waan dhorguuf ture.

Koree Jalqabaa(koree yeroodhaa)

Koreen yeroo kanaaf filataman kunniin koree yeroodhaaf kaa’amanii turan. Sabani isaas yeroo muraasa booda yaada miseensota irraa maddeen Afooshaa irraa gara waldayaatti akka guddatu yaanni jedhu waan burqeef koreen tunis hanga koreen dhaabbataan waldayichaaf filamutti koree yeroodhaa(koree cehuumsaa) ta’anii tajaajilaa turan.

Haata’u malee filmaanni akka ji’a jaha jahaan gaggeeffamuu qabu irratti walii galameet ture.

Koreen jalqabaaf filataman bara 2004, ji’a 8ffaa keessa ture

1, Itti gaafatamaan-Kamal Musxafaa

2, Itti aanaan –Abdusalaam Usmaan

3,Qabduun maallaqaa-Juusii Odaa

4,I/G aadaa fi seenaa-Musxafaa Ahmad

5,Barreessaa—Muhammad Umar

6, Itti gaafatamaa Qunnamtii alaa-Badri Abdullaahi Ganamoo

Ji’a 6 booda, bara 2005,ji’a 2ffaa koreen fooyya’ee filatamaniit turan maqaa koree yeroo san kaa’amanii

Koreen yereoodhaa kaayamtulee,yeroo muraasa booda waldayichi jajjabaataa dhufuudhaan koree dhabbataa yeroo jalqabaatiif filatuudhaan sochii itti fufe.

Maqaan koree yeroo 2ffaa bara 2005 keessa filataman

Dura taa’aa: Kamaal Musxafaa(Yaaqub Abdilatif)

Itti aanaa: Jaafar Sa’iid

Barreessaa: Muhammad Umar

Qabduu mallaqaa: Biyyaa Abbaa Joobir

Ittigaafatamaa Adaafi Baruumsaa: Musxafaa Ahmad

Qunnamtii Alaa: Abdulqaadir Gumii

Gahee koreen kun raawwate

Yeroo jal-qabaatiif muummee Univarsitii Ameerikaa Kaayroo keessatti STAR jedhamuun qarqaaramuudhaan ayyaan guyyaa Baqattoota addunyaa kan Waxabajjii 20,2005 kabajame sababeeffachuudhaan baqattoonni Oromoo Kaayroo keessa jiran irratti hirmaatuudhaan uffata Aadaa Oromoo uffatanii sirbuudhaan yeroo jalqabaatiif sadarkaa waltajjiitiin gahanii jiru.Warreen huccuu aada uffattanii yeroo jalqabaatiif waltajjii irratti aadaa oromoo dirree baasanii agarsiisan keessaa muraasni;-

1,Adde Roozaa Umar

2,Adde Najaat Umar

3,Qabuulaa Yuusuf

4,Biiftuu Ahmad

5, Juusii Odaa

6,Jaalannee Waadoo

7,Tiyyaa Waaqayyoo.......fi kan hafanis jiru seenaan hindagattu.

Fulbaan 5, 2005 rakkoolee baqattoota Oromoo barreesuudhaan gara qaamota mirga Dhala namaatiif dhabbatan kan akka, UNHCR, Amnesty international, Human rights watch, Embaasiilee Ameerikaa, Kanadaa fi Australiyaa kan kaayroo keessa jiranittis iyyannoo galchuudhaan rakkoolee baqattoota Oromoo furuudhaaf trakaanfii jal-qabaa eegalan. Sana booda yeroo duraatiif qaama UNHCR kaayroo wajjiin taa’anii waa’ee dhimma baqattoota Oromoo dubbatuus jal-qaban.

Baruma kana keessa e-maila maqaa waldayichaatiin baasuudhaan qaamota adda addaatiin walqunnamuun jalqabamee hamma ammaattis itti fufuudhaan sadarkaa irra ture kanarra gahee jira.

Tattaaffiilee koreetiif namootini gariin dhuunfaadhaa godhaniin iddoo walgahii mana mana miseensotaa irra marsaa dhaan deddeemanii walitti dhufanii taa’uun hafee nama dhuunfaa lammii Masrii irraa viillaan kennameefii walgahiin achitti taa’amuun jalqabe.

Namni Viillaa jireenyaa kana Hawaasa kenne kun ilma qabsaawaa Afrikkaa lammii Gaanaa kan ture Kuwaame Nukruumaati. Maqaan isaas Jamaal Nukruumaa Jedhamuun beekama. Carraa kanatti fayyadamuudhaan Obbo Jamaal Nukruumaa kan adeemsa qabsoo keenyaa keessatti gargaarsa kana hin jedhamne nuuf godhuudhaan nu gargaare gallanni isaa dacha haata’u jenna.

Achi booda obbo Muhammad Abdughaffaar kan jedhamu dhalataa Masrii kan ta’e waajjira’’ Afrikaa society’’kan Zamaalik dhaabbatutti ummata oromoo achitti dhiyeessee akka isaan wal’gahan kan godhe isa.

Namni kun ummata oromoo hawaasa Masriitiin wal barsiisuu keessatti tattaaffii cimtuu godheet ture,ummanni oromoo aadaa isaanii fi rakkina isaanii iddoo adda addaatti hawaasa biyya Masriitiif akka beeysisan haala guddaa mijjeesseefii ture.

Sochiilee gurguddaan koreen dabarte godhaa turte

Hayyama booda jijjiiramni argame maali?

· Sodaa takka malee walgahii bal'innaan adeemsisuu

· Yeero duraatiif chappan ykn Sumudni maqaa waldaya misooma ilmaan oromo jedhuun baafamuu

· Ammas yeeroo duraatiif kardiin eennummaa ( ID) miseensotaaf qophawee hala gammachuutiin hawaastichi fudhate

· Waltajjii gara garaa irraatti akka qaama seera qabuu tokkotti kabajaadhaan waamamuu itti hirmaachuu

· jaarmayoota dhimma baqataa hordofan wajjiin walbaruu

· tajaajilli hawaasichaa babal’achaa dhufuu, keessattuu sagantaan barnootaa kan akka afaan Oromoo,Engilizii fi Arabaa. Akkasuma sagantaa addaa kan akka Oromoof- Oromiyaa , odeeffannoo torbee , haala oo'aan itti fufaa jira.

· Yeeroo duraatiif sanduqni Posta maqaa walda'ichaatin banachuu.

· Kan durii daran hirmaannaa fi jaalalli ummanni waldayaaf qabu jabaachuu fii dagaagu itti fufe.

Oromoon Kaayroo haala addaa qabanii?

Akka seenaattii akka dhageenye yoo ta'e waldaya kana dura waldayni kan biraa amma dura yeeroo hedduu akka ijaaramee diigame nihimama. Maaf diigame gaafii jedhuuf yoo deebisaa dhabnes garuu keenya kan ammaa kun maaf hin diigamin gaafii jedhu deebisuu hin dadhabnu.garuu waldyni hawaasa oromoo Biyya Masrii yeroo ammaa tana diigamuu baatullee hiddaan sosso’eet jira, rakkina adda addaa uumame kanaaf hamma danda’ametti furmaata itti kennuudhaaf tattaaffiin cimtuun godhamaat tutre.kanaaf jecha hawaasni Oromoo Biyya masrii keessa jiraatan rakkoo takka malee jaalalaan waliin jiraataa turan.

Haata’u malee yeroo ammaan tanaa rakkoon Hawaasa oromoo kaayroo jiddutti uumamte waldhabbii adeemsaa koree waldayaa jiddutti uumamterraa kan ka’e sadarkaa fokkisaa kanarra gaheet jira,yeroo tokko tokko ‘’arrabaa fi ilkreen waldhahan’’akkuma jedhamu, fedhiin hawaasa oromoo kaayroo ;yaada amantii,kutaa fi shanyummaan walqooduu hallayatti gatee,filannaa dimokraatawaa gaggeeffatee jaalalaa fi tokkummaa cimtuu dhaan waliin jiraachuun fedhii hawaasaa guddooodha.

Osoo kuni kanaan jiruu filmaata akka meeshaatti itti gargaaramuun Ummata Oromoo kabajaa fi jaaalalaan wajjin jiraataa ture kan addaan facaasuuf namoonni qubaan lakkaawaman yaalaa turan yaadni diiggaa inni ittiin deemaa ture yeroo ammaa fashalee Ummanni bakka dhugaan jirtu baree yeroo ammaa kana haalaa gaariin waliin jiraataa jira.

Walumaagalatti misoonsonni waldaya oromoo kaayroo kan bara2004 tti lakkoofsaan hanga nama 30 qofa ture yeroo ammaa tana gara nama 400-500 nitahan,ammaallee baqattoonni Oromoo baay’een guyyaa guyyatti gara biyya tanaa baqataa jiran.kanaaf jecha tokummaa fi jaalalli jiraachuun dirqama ta’a.kana godhuuf filmaanni dimokraatawaan gaggeeffamuun dirqama.